STT Tiêu đề Ngày đăng
226 CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI 28/05/2014
227 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CÔNG CHỨC CẤP XÃ 28/05/2014
228 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CÁN BỘ CẤP XÃ 28/05/2014
229 QUYẾT ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN CÔNG CHỨC CẤP XÃ 28/05/2014
230 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG, BỔ NHIỆM CHÍNH THỨC VÀO NGẠCH CÔNG CHỨC CẤP XÃ 28/05/2014
231 THỦ TỤC ĐIỀU ĐỘNG CÔNG TÁC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC 28/05/2014
232 THỦ TỤC THUYÊN CHUYỂN VIÊN CHỨC RA HUYỆN NGOÀI TRONG TỈNH 28/05/2014
233 THỦ TỤC TIẾP NHẬN VÀ PHÂN CÔNG CÔNG TÁC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 28/05/2014
234 THỦ TỤC NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, TRƯỚC THỜI HẠN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC. 28/05/2014
235 THỦ TỤC THI HÀNH KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 28/05/2014
236 THỦ TỤC SƠ TUYỂN VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC 28/05/2014
237 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG KHÁNG CHIẾN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2011/QĐ-TTG NGÀY 27/7/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 28/05/2014
238 THỦ TỤC CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ. 28/05/2014
239 THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP XÃ. 28/05/2014
240 THỦ TỤC BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI 28/05/2014
241 BÁO CÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ, ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG 28/05/2014
242 THỦ TỤC ĐỔI TÊN HỘI 28/05/2014
243 THỦ TỤC BÁO CÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ NƠI ĐẶT TRỤ SỞ CỦA HỘI VÀ THAY ĐỔI CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, TỔNG THƯ KÝ HOẶC CÁC CHỨC DANH TƯƠNG ĐƯƠNG 28/05/2014
244 THỦ TỤC BÁO CÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÁP NHÂN VÀ TỔ CHỨC CƠ SỞ CỦA HỘI 28/05/2014
245 THỦ TỤC TỰ GIẢI THỂ HỘI 28/05/2014
246 THỦ TỤC PHÂN LOẠI THÔN, TỔ DÂN PHỐ 28/05/2014
247 THỦ TỤC HOÃN HOẶC MIỄN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI TRUNG TÂM 28/05/2014
248 THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIA ĐÌNH LIỆT SỸ VÀ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI THÂN NHÂN LIỆT SỸ. 28/05/2014
249 THỦ TỤC TRỢ CẤP THỜ CÚNG LIỆT SỸ. 28/05/2014
250 THỦ TỤC HƯỞNG PHỤ CẤP HÀNG THÁNG VÀ TRỢ CẤP NGƯỜI PHỤC VỤ BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG. 28/05/2014

Pages