STT Tiêu đề Ngày đăng
176 THỦ TỤC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH ĐỐI VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 14 TUỔI TRỞ LÊN 03/06/2014
177 THỦ TỤC XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC 03/06/2014
178 THỦ TỤC XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH 03/06/2014
179 THỦ TỤC CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH 03/06/2014
180 THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ NGƯỜI DỊCH TRONG CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN TỪ TIẾNG NƯỚC NGOÀI SANG TIẾNG VIỆT HOẶC TỪ TIẾNG VIỆT SANG TIẾNG NƯỚC NGOÀI; CHỨNG THỰC CHỮ KÝ 03/06/2014
181 THỦ TỤC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘNG SẢN CÓ GIÁ TRỊ DƯỚI 50 TRIỆU 30/05/2014
182 THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN 30/05/2014
183 THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN 30/05/2014
184 THỦ TỤC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ Ở (TẠI ĐÔ THỊ) 30/05/2014
185 THỦ TỤC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN 30/05/2014
186 ĐĂNG KÝ CHO THUÊ, CHO THUÊ LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 29/05/2014
187 XÁC NHẬN XOÁ ĐĂNG KÝ CHO THUÊ, CHO THUÊ LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 29/05/2014
188 ĐĂNG KÝ GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 29/05/2014
189 XÓA ĐĂNG KÝ GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 29/05/2014
190 ĐĂNG KÝ NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT DO XỬ LÝ HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP, GÓP VỐN, KÊ BIÊN BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 29/05/2014
191 GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT (ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP; HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHÔNG TRỰC TIẾP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐƯỢC NHÀ NƯỚC CHO THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP) 29/05/2014
192 ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT DO ĐỔI TÊN; GIẢM DIỆN TÍCH THỬA ĐẤT DO SẠT LỞ TỰ NHIÊN; THAY ĐỔI VỀ HẠN CHẾ QUYỀN; THAY ĐỔI VỀ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH; THAY ĐỔI DIỆN TÍCH XÂY DỰNG, DIỆN TÍCH SỬ DỤNG, TẦNG CAO, KẾT CẤU CHÍNH... 29/05/2014
193 THU HỒI ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TỰ NGUYỆN TRẢ LẠI (KHOẢN 8, ĐIỀU 38, LUẬT ĐẤT ĐAI) 29/05/2014
194 ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỒNG THỜI VỚI TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT HOẶC THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỒNG THỜI VỚI TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI 29/05/2014
195 ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐỒNG THỜI LÀ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 29/05/2014
196 ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT KHÔNG ĐỒNG THỜI LÀ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 29/05/2014
197 ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI 29/05/2014
198 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG THẾ CHẤP ĐÃ ĐĂNG KÝ 29/05/2014
199 ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP 29/05/2014
200 XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP 29/05/2014

Pages