STT Tiêu đề Ngày đăng
151 THỦ TỤC GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 21/07/2014
152 THỦ TỤC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC 21/07/2014
153 THỦ TỤC GIẢI THỂ TRƯỜNG TIỂU HỌC 21/07/2014
154 THỦ TỤC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG MẦM NON 21/07/2014
155 THỦ TỤC GIẢI THỂ TRƯỜNG MẦM NON 21/07/2014
156 THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG 21/07/2014
157 THỦ TỤC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ 21/07/2014
158 THỦ TỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP 21/07/2014
159 THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 21/07/2014
160 THỦ TỤC SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 21/07/2014
161 THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC 21/07/2014
162 THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON 21/07/2014
163 THỦ TỤC SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG MẦM NON 21/07/2014
164 THỦ TỤC ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG MẦM NON 21/07/2014
165 THỦ TỤC ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG 21/07/2014
166 THỦ TỤC ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH; CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN) 12/06/2014
167 THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO QUẦN CHÚNG CẤP HUYỆN; CỤM CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO QUẦN CHÚNG CƠ SỞ. 12/06/2014
168 THỦ TỤC BÁO CÁO VIỆC TỔ CHỨC LỄ HỘI CẤP XÃ 12/06/2014
169 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN CỦA TỔ CHỨC CẤP HUYỆN 12/06/2014
170 THỦ TỤC SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, CHIA TÁCH, THƯ VIỆN CẤP HUYỆN 12/06/2014
171 THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN CỦA TƯ NHÂN CÓ CÓ VỐN SÁCH BAN ĐẦU TỪ 1.000 BẢN ĐẾN DƯỚI 2.000 BẢN 12/06/2014
172 THỦ TỤC GIẢI THỂ THƯ VIỆN CẤP HUYỆN 12/06/2014
173 THỦ TỤC CẤP BẢN SAO GIẤY TỜ HỘ TỊCH TỪ SỔ HỘ TỊCH ĐANG LƯU TRỮ TẠI UBND CẤP HUYỆN 03/06/2014
174 THỦ TỤC CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH 03/06/2014
175 THỦ TỤC BỔ SUNG HỘ TỊCH, ĐIỀU CHỈNH HỘ TỊCH CHO MỌI TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỘ TUỔI 03/06/2014

Pages