STT Tiêu đề Ngày đăng
126 THỦ TỤC TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI 29/07/2014
127 THỦ TỤC GIẢM, MIỄN THỜI HẠN CÒN LẠI TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH- GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI 29/07/2014
128 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI NƠI CƯ TRÚ 29/07/2014
129 THỦ TỤC GIẢM THỜI HẠN, TẠM ĐÌNH CHỈ HOẶC MIỄN CHẤP HÀNH THỜI GIAN QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI NƠI CƯ TRÚ 29/07/2014
130 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI TRUNG TÂM 29/07/2014
131 THỦ TỤC GIẢM THỜI HẠN, TẠM ĐÌNH CHỈ HOẶC MIỄN CHẤP HÀNH THỜI GIAN QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI NƠI CƯ TRÚ 29/07/2014
132 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT 21/07/2014
133 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN 21/07/2014
134 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU 21/07/2014
135 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HOÁ THUỘC DỰ ÁN DO UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ 21/07/2014
136 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP THUỘC DỰ ÁN DO UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ 21/07/2014
137 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU TƯ VẤN CÔNG TRÌNH DO UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ 21/07/2014
138 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP QUY MÔ NHỎ THUỘC CÔNG TRÌNH DO UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ 21/07/2014
139 THỦ TỤC SỬA ĐỔI HỒ SƠ MỜI THẦU DO UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ 21/07/2014
140 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU CÔNG TRÌNH DO UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ 21/07/2014
141 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (CHỈ ĐỊNH THẦU, CHÀO HÀNG CẠNH TRANH) DO UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ: 21/07/2014
142 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT HỒ SƠ YÊU CẦU GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HOÁ THUỘC DỰ ÁN UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ 21/07/2014
143 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT HỒ SƠ YÊU CẦU GÓI THẦU XÂY LẮP THUỘC CÔNG TRÌNH DO UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ 21/07/2014
144 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 21/07/2014
145 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐẤU THẦU 21/07/2014
146 THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHO HỘ CÁ THỂ 21/07/2014
147 THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC 21/07/2014
148 THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGOÀI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 21/07/2014
149 THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 21/07/2014
150 THỦ TỤC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 21/07/2014

Pages