STT Tiêu đề Ngày đăng
101 THỦ TỤC TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG CHO NGƯỜI ĐƠN THÂN THUỘC DIỆN NGHÈO ĐANG NUÔI CON NHỎ DƯỚI 16 TUỔI HOẶC NUÔI CON DƯỚI 18 TUỔI ĐANG ĐI HỌC VĂN HOÁ, HỌC NGHỀ 29/07/2014
102 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN CÁC ĐỐI TƯỢNG LÀ TRẺ EM VÀO NUÔI DƯỠNG TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI 29/07/2014
103 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN CÁC ĐỐI TƯỢNG LÀ NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, THUỘC HỘ GIA ĐÌNH NGHÈO VÀO CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI 29/07/2014
104 THỦ TỤC HỖ TRỢ KINH PHÍ MAI TÁNG CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ TRẺ EM, NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI; TRẺ EM MỒ CÔI, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI ĐƯỢC GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN NUÔI DƯỠNG; TRẺ EM LÀ CON CỦA NGƯỜI ĐƠN THÂN THUỘC HỘ NGHÈO. 29/07/2014
105 THỦ TỤC HỖ TRỢ KINH PHÍ MAI TÁNG CHO NGƯỜI GẶP RỦI RO NGOÀI VÙNG CƯ TRÚ BỊ CHẾT 29/07/2014
106 THỦ TỤC TRỢ CẤP ĐỘT XUẤT (MỘT LẦN) ĐỐI VỚI NGƯỜI, HỘ GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂN DO HẬU QUẢ THIÊN TAI HOẶC NHỮNG LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG KHÁC GÂY RA 29/07/2014
107 THỦ TỤC TRỢ CẤP XÃ HỘI HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI 29/07/2014
108 THỦ TỤC TRỢ CẤP XÃ HỘI HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾP NHẬN VÀO SỐNG TRONG CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI NHƯNG CÓ NGƯỜI NHẬN CHĂM SÓC TẠI CỘNG ĐỒNG. 29/07/2014
109 THỦ TỤC HỖ TRỢ MAI TÁNG PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HẰNG THÁNG. 29/07/2014
110 THỦ TỤC TIẾP NHẬN HOẶC ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN NGƯỜI CAO TUỔI VÀO NUÔI DƯỠNG TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI 29/07/2014
111 THỦ TỤC HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC CHÍNH QUY Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP. 29/07/2014
112 THỦ TỤC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 29/07/2014
113 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT 29/07/2014
114 THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH, CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT CẤP HUYỆN 29/07/2014
115 THỦ TỤC HỖ TRỢ MAI TÁNG PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HẰNG THÁNG 29/07/2014
116 THỦ TỤC TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT 29/07/2014
117 THỦ TỤC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT 29/07/2014
118 THỦ TỤC THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI, HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT KHI ĐỐI TƯỢNG THAY ĐỔI NƠI CƯ TRÚ 29/07/2014
119 THỦ TỤC TIẾP NHẬN ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI, HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT KHI ĐỐI TƯỢNG THAY ĐỔI NƠI CƯ TRÚ 29/07/2014
120 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG VÀO NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC TRONG CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI 29/07/2014
121 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT 29/07/2014
122 THỦ TỤC ĐƯA NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH VÀO TRUNG TÂM CHỮA BỆNH- GIÁO DỤC- LAO ĐỘNG XÃ HỘI 29/07/2014
123 THỦ TỤC ĐƯA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN NGHIỆN MA TÚY VÀO TRUNG TÂM CHỮA BỆNH- GIÁO DỤC- LAO ĐỘNG XÃ HỘI 29/07/2014
124 THỦ TỤC HOÃN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VÀO TRUNG TÂM CHỮA BỆNH- GIÁO DỤC- LAO ĐỘNG XÃ HỘI 29/07/2014
125 THỦ TỤC MIỄN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VÀO TRUNG TÂM CHỮA BỆNH- GIÁO DỤC- LAO ĐỘNG XÃ HỘI 29/07/2014

Pages