STT Tiêu đề Ngày đăng
76 CHO THUÊ RỪNG ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 30/07/2014
77 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH. 30/07/2014
78 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DÒNG TU, TU VIỆN VÀ CÁC TỔ CHỨC TU HÀNH TẬP THỂ KHÁC CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH. 30/07/2014
79 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH 30/07/2014
80 THỦ TỤC CHẤP THUẬN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ (CÓ SỰ THAM GIA CỦA TÍN ĐỒ TRONG HUYỆN) 30/07/2014
81 THỦ TỤC CHẤP THUẬN HỘI NGHỊ, ĐẠI HỘI CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ. 30/07/2014
82 THỦ TỤC CHẤP THUẬN CÁC CUỘC LỄ DIỄN RA NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO CÓ SỰ THAM GIA CỦA TÍN ĐỒ TRONG PHẠM VI MỘT HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH 30/07/2014
83 THỦ TỤC CHẤP THUẬN VIỆC GIẢNG ĐẠO, TRUYỀN ĐẠO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO 30/07/2014
84 THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO Ở NHIỀU XÃ TRONG MỘT HUYỆN 30/07/2014
85 THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ VIỆC THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH. 30/07/2014
86 THỦ TỤC KHEN THƯỞNG HÀNG NĂM 30/07/2014
87 THỦ TỤC KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT CHO TẬP THỂ, CÁ NHÂN 30/07/2014
88 THỦ TỤC THÀNH LẬP, CHIA TÁCH, SÁP NHẬP ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC UBND HUYỆN QUẢN LÝ. 30/07/2014
89 THỦ TỤC CHO PHÉP THÀNH LẬP TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP NGOÀI CÔNG LẬP 30/07/2014
90 THỦ TỤC GIẢI THỂ TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP NGOÀI CÔNG LẬP 30/07/2014
91 THỦ TỤC THÀNH LẬP THÔN MỚI, TỔ DÂN PHỐ MỚI (GỒM CẢ CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP ĐỂ THÀNH LẬP THÔN MỚI, TỔ DÂN PHỐ MỚI) 30/07/2014
92 THỦ TỤC ĐỔI TÊN THÔN, TỔ DÂN PHỐ 30/07/2014
93 THỦ TỤC CHUYỂN THÔN THÀNH TỔ DÂN PHỐ 30/07/2014
94 THỦ TỤC GHÉP CỤM DÂN CƯ VÀO THÔN, TỔ DÂN PHỐ HIỆN CÓ 30/07/2014
95 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN UBND CẤP XÃ 30/07/2014
96 THỦ TỤC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN UBND CẤP XÃ (BAO GỒM CẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN UBND CẤP XÃ) 30/07/2014
97 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN UBND CẤP XÃ 30/07/2014
98 THỦ TỤC TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG CHO GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN NHẬN NUÔI TRẺ MỒ CÔI, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI 29/07/2014
99 THỦ TỤC TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG CHO TRẺ EM 29/07/2014
100 THỦ TỤC TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG CHO NGƯỜI BỊ NHIỄM HIV/AIDS KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG THUỘC HỘ NGHÈO 29/07/2014

Pages