STT Tiêu đề Ngày đăng
326 SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TIỂU HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh) 06/02/2014
327 CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh) 06/02/2014
328 CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH KHI HẾT THỜI HẠN HIỆU LỰC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh) 06/02/2014
329 CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH (TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, BỊ TIÊU HỦY TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN, BỊ RÁCH, NÁT HOẶC BỊ CHÁY) (Ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh) 06/02/2014
330 CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh) 06/02/2014
331 CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU (Ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh) 06/02/2014
332 CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU KHI HẾT THỜI HẠN HIỆU LỰC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh) 06/02/2014
333 CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU (TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, BỊ TIÊU HỦY TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN, BỊ RÁCH, NÁT, BỊ CHÁY) (Ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh) 06/02/2014
334 CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU (Ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh) 06/02/2014
335 PHÂN HẠNG CHỢ (ĐỐI VỚI CHỢ HẠNG 2, CHỢ HẠNG 3) (Ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh) 06/02/2014
336 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ SẮP XẾP NGÀNH NGHỀ KINH DOANH, ĐIỂM KINH DOANH TẠI CHỢ (ĐỐI VỚI CHỢ HẠNG 2, CHỢ HẠNG 3) (Ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh) 06/02/2014
337 PHÊ DUYỆT NỘI QUY CHỢ (ĐỐI VỚI CHỢ HẠNG 2, CHỢ HẠNG 3) (Ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh) 06/02/2014
338 ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU THẦU TỔ CHỨC KINH DOANH KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ. (Ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh) 06/02/2014
339 LỰA CHỌN, GIAO DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ TỔ CHỨC KINH DOANH, KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh 06/02/2014
340 CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ (HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) SẢN PHẨM THUỐC LÁ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh) 06/02/2014
341 CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ (HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) SẢN PHẨM THUỐC LÁ KHI HẾT THỜI HẠN HIỆU LỰC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh) 06/02/2014
342 CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ (HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) SẢN PHẨM THUỐC LÁ TRONG PHẠM VI MỘT TỈNH (TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, BỊ TIÊU HỦY TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN, BỊ RÁCH, NÁT HOẶC BỊ CHÁY) (Ban hành kèm theo QĐ số 1213/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của CT UBND tỉnh 06/02/2014
343 CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ (HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) SẢN PHẨM THUỐC LÁ. 06/02/2014

Pages