STT Tiêu đề Ngày đăng
26 CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÔNG THEO TUYẾN 30/07/2014
27 CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO TUYẾN TRONG ĐÔ THỊ 30/07/2014
28 CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊ 30/07/2014
29 ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊ 30/07/2014
30 GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊ 30/07/2014
31 CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊ 30/07/2014
32 CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊ 30/07/2014
33 CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊ 30/07/2014
34 CẤP BIỂN SỐ NHÀ 30/07/2014
35 THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐÔ THỊ THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND CẤP HUYỆN 30/07/2014
36 THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐÔ THỊ THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND CẤP HUYỆN 30/07/2014
37 THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN. 30/07/2014
38 THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 30/07/2014
39 CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH XÂY DỰNG 30/07/2014
40 THOẢ THUẬN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH 30/07/2014
41 CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP HUYỆN 30/07/2014
42 CHẤP THUẬN XÂY DỰNG LÒ GẠCH, NGÓI NUNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI 30/07/2014
43 CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT GẠCH, NGÓI NUNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI 30/07/2014
44 CẤP PHÉP XÂY DỰNG TẠM THỜI TRẠM THU PHÁT SÓNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG (BTS LOẠI II) 30/07/2014
45 GIAO ĐẤT LÀM NHÀ Ở CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI NÔNG THÔN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG THÔNG QUA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ĐẤT CHƯA ĐƯỢC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG) 30/07/2014
46 CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO, CHO THUÊ ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ (NHÓM B,C) KHÔNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ SẢN XUẤT KINH DOANH MÀ KHU ĐẤT ĐÓ CHƯA CÓ GCN QSD ĐẤT 30/07/2014
47 CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO, CHO THUÊ ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ (NHÓM B,C) KHÔNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ SẢN XUẤT KINH DOANH MÀ KHU ĐẤT ĐÓ ĐÃ CÓ GCNQSD ĐẤT 30/07/2014
48 CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI XIN PHÉP 30/07/2014
49 CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN PHÉP 30/07/2014
50 CHUYỂN TỪ HÌNH THỨC THUÊ ĐẤT SANG GIAO ĐẤT CÓ THUÊ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 30/07/2014

Pages