admin's picture

GM tham dự tổ chức ký cam kết chấp hành về chở hàng hóa, xếp hàng hóa trên phương tiện và kiểm tra xử lý vi phạm