QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH THUỘC CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện: 
UBND Huyện
Lĩnh vực: 
Tài chính
Nội dung: 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH THUỘC CẤP HUYỆN

 

Điều 184. Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa huyện;

Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn rồi chuyển hồ sơ sang phòng Tài chính- kế hoạch huyện;

Bước 3: Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định hồ sơ, soạn thảo báo cáo thẩm định và trình UBND huyện Quyết định phê duyệt;

Bước 4: Chuyển kết quả ra bộ phận một cửa huyện để trả chủ đầu tư.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1. Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc).

- Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại mục II, Phần II của Thông tư này (bản gốc).

- Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản gốc hoặc bản sao).

- Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản gốc hoặc bản sao).           

- Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản gốc hoặc bản sao).

- Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản gốc).

- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản gốc); kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị.

- Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.  

Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thẩm tra các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan.

2- Đối với dự án quy hoạch; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc).

- Báo cáo quyết toán theo quy định tại mục II, Phần II của Thông tư này (bản gốc).

- Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao)

- Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản gốc hoặc bản sao).

Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án khi được cơ quan thẩm tra quyết toán yêu cầu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Thời hạn giải quyết:

- Đối với Dự án nhóm A: 08 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Đối với Dự án nhóm B: 06 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Đối với Dự án nhóm C: 04 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện.

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức                                                                  

6. Mẫu đơn, mẫu tờ khai :

1. Đối với dự án hoàn thành gồm: Mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08/QTDA

2. Đối với hạng mục công trình hoàn thành gồm: Mẫu số 01,02, 03, 04, 05, 06/QTDA

3 -Đối với dự án quy hoạch hoàn thành; đối với chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền gồm: Mẫu số 07, 08, 09/QTDA

7. Phí, lệ phí: Theo Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính.                                                              

8. Kết quả: Quyết định phê duyệt.

9. Yêu cầu, điều kiện: Không

10. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở.

- Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

- Thông tư 28/2014/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.