Chương trình công tác của HĐND huyện tháng 11 năm 2014.