QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THUỘC CẤP XÃ

Cơ quan thực hiện: 
UBND xã
Lĩnh vực: 
Văn hóa thể thao và du lịch
Nội dung: 

 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Điều 141. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động câu lạc bộ thể thao cơ sở

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của UBND xã;

Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn rồi chuyển Công chức chuyên môn;

Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm định hồ sơ, trình UBND xã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao, tổ chức hoạt động câu lạc bộ thể thao cơ sở;

Bước 4: Chuyển kết quả ra bộ phận một cửa để trả tổ chức.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1 - Giấy phép kinh doanh hoặc giấy Chứng nhận thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp kinh doanh);

2- Quyết định thành lập (đối với tổ chức);

3-Danh sách Ban chủ nhiệm;

4- Danh sách hội viên;

5- Địa điểm luyện tập;

6- Quy chế hoạt động;

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

3. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã;

- Cán bộ trực tiếp thực hiện TTHC: Công chức Văn hóa- xã hội.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

7. Phí, lệ phí: Không

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

9. Yêu cầu, điều kiện: không

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007;

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao. Có hiệu lực thi hành từ ngày 03/8/2007;

- Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 20/8/2007;

- Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 20/8/2011;

- Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động câu lạc bộ thể thao cơ sở;

 - Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.