QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC CẤP XÃ

Cơ quan thực hiện: 
UBND xã
Lĩnh vực: 
Giáo dục và đào tạo
Nội dung: 

 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Điều 8. Thủ tục Chia tách, sáp nhập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hệ công lập

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa cấp xã.

Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn rồi chuyển tới cán bộ chuyên môn;

Bước 3: Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ, gửi xin ý kiến của phòng Giáo dục- đào tạo huyện rồi trình UBND xã Quyết định cho phép chia tách, sáp nhập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hệ công lập;

Bước 4: Chuyển kết quả ra bộ phận một cửa để trả tổ chức, cá nhân.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

2- Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên giảng dạy tại lớp đó.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cán bộ, công chức cấp xã;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

7. Lệ phí: Không.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình;

- Có giáo viên đạt trình độ theo quy định tại Điều 38 của Điều lệ trường mầm non hiện hành;

- Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu theo quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33 của Điều lệ trường mầm non hiện hành.

(Căn cứ khoản 1 Điều 12 Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường Mầm non, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường Mầm non;

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Trường mầm non;

- Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang Quy định về Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang.

 

Điều 9. Thủ tục Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hệ tư thục

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa cấp xã.

Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn rồi chuyển tới cán bộ chuyên môn;

Bước 3: Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ, gửi xin ý kiến của phòng Giáo dục- đào tạo huyện rồi trình UBND xã Quyết định cho phép đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hệ tư thục;

Bước 4: Chuyển kết quả ra bộ phận một cửa để trả tổ chức, cá nhân.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hệ tư thục;

2- Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên giảng dạy tại lớp đó.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

3. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: cán bộ, công chức cấp xã;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

7. Lệ phí: Không.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình;

- Có giáo viên đạt trình độ theo quy định tại Điều 38 của Điều lệ trường mầm non hiện hành;

- Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu theo quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33 của Điều lệ trường mầm non hiện hành.

(Căn cứ khoản 1 Điều 12 Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường Mầm non, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường Mầm non;

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Trường mầm non;

- Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang Quy định về Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang.

 

Điều 10. Thủ tục đình chỉ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hệ công lập

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Khi các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 11 của Điều lệ trường mầm non hiện hành, Uỷ ban nhân dân cấp xã lập biên bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Bước 2: Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do đình chỉ hoạt động đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập và có ý kiến để UBND cấp xã xem xét, ra quyết định đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hệ công lập;

Bước 3: Sau thời gian đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì UBND cấp xã căn cứ vào biên bản xác nhận của Phòng Giáo dục và Đào tạo để xem xét, quyết định cho phép các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập  hoạt động trở lại.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của UBND cấp xã;

- Biên bản kiểm tra;

- Các chứng cứ chứng minh nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hệ công lập vi phạm một trong những trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 11 của Điều lệ trường mầm non hiện hành;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Thời hạn giải quyết: 16 ngày làm việc sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, thị trấn;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Đoàn kiểm tra của UBND xã, thị trấn;

- Cơ quan phối hợp: Phòng GD&ĐT.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

7. Lệ phí: Không.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;

- Không bảo đảm một trong các điều kiện để được phép hoạt động giáo dục quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Điều lệ này;

- Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;

- Không triển khai hoạt động giáo dục kể từ ngày được cho phép hoạt động giáo dục;

- Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

(Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 11 Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường Mầm non, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường Mầm non;

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Trường mầm non;

- Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang Quy định về Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang.

 

Điều 11. Thủ tục Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hệ công lập

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Khi các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập vi phạm quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ trường mầm non hiện hành, UBND cấp xã lập biên bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do giải thể đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập và có ý kiến để UBND cấp xã xem xét, ra quyết định giải thể và thu hồi giấy phép hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hệ công lập;

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của UBND cấp xã;

2- Biên bản kiểm tra;

3- Các chứng cứ chứng minh nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hệ công lập vi phạm một trong những trường hợp quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ trường mầm non hiện hành;

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

3. Thời hạn giải quyết: 16 ngày làm việc sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, thị trấn;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Đoàn kiểm tra của UBND xã, thị trấn;

- Cơ quan phối hợp: Phòng GD&ĐT.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

7. Lệ phí: Không.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường, nhà trẻ, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

- Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ không còn phù hợp với yêu cầu phát triển  kinh tế - xã hội;

- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ.

(Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 11 Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường Mầm non, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường Mầm non;

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Trường mầm non;

- Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang Quy định về Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang.