QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG THUỘC CẤP XÃ

Cơ quan thực hiện: 
UBND xã
Lĩnh vực: 
Công thương
Nội dung: 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Điều 4. Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa xã;

Bước 2: Công chức một cửa tiếp nhận, viết phiếu hẹn rồi chuyển đến Cán bộ chuyên môn;

Bước 3: Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ, làm báo cáo trình UBND xã cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại;

Bước 4: Trả kết quả ra bộ phận một cửa để trả tổ chức, cá nhân.

2. Thành phần và số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (theo mẫu);

- Bản sao Hợp đồng mua bán giữa tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký sản xuất rượu thủ công và doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu.

b) Số bộ hồ sơ: 02 bộ.

3. Thời hạn giải quyết:  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

5. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã.

- Cán bộ trực tiếp thực hiện TTHC: Công thương- địa chính- nông nghiệp, hợp tác xã.

6. Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

7. Phí, lệ phí: Không.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

(Phụ lục 16, Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương)

9. Yêu cầu, điều kiện:

- Xuất trình hợp đồng mua bán rượu cho các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp bị kiểm tra;

- Phải đăng ký sản xuất rượu thủ công với chính quyền địa phương và đề nghị chính quyền địa phương xác nhận việc sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu theo quy định;

- Chỉ được bán rượu do mình sản xuất ra cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu. Trong trường hợp không bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu thì phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu theo quy định;

- Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.

(Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ)

10. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

 

 

Điều 5. Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại khi hết thời hạn hiệu lực

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa xã;

Bước 2: Công chức một cửa tiếp nhận, viết phiếu hẹn rồi chuyển đến Cán bộ chuyên môn;

Bước 3: Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ, làm báo cáo trình UBND xã cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại khi hết thời hạn hiệu lực;

Bước 4: Trả kết quả ra bộ phận một cửa để trả tổ chức, cá nhân.

2. Thành phần và số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (theo mẫu);

- Bản sao Hợp đồng mua bán giữa tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký sản xuất rượu thủ công và doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu.

b) Số bộ hồ sơ: 02 bộ.

3. Thời hạn giải quyết: 07  ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

5. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã.

- Cán bộ trực tiếp thực hiện TTHC: Công thương- địa chính- nông nghiệp, hợp tác xã.

6. Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

7. Phí, lệ phí: Không.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

(Phụ lục 18, Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương)

9. Yêu cầu, điều kiện:

- Trước thời hạn hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày Tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại;

- Xuất trình hợp đồng mua bán rượu cho các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp bị kiểm tra;

- Phải đăng ký sản xuất rượu thủ công với chính quyền địa phương và đề nghị chính quyền địa phương xác nhận việc sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu theo quy định;

- Chỉ được bán rượu do mình sản xuất ra cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu. Trong trường hợp không bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu thì phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu theo quy định;

- Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.

(Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ)

10. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

 

Điều 6. Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa xã;

Bước 2: Công chức một cửa tiếp nhận, viết phiếu hẹn rồi chuyển đến Cán bộ chuyên môn;

Bước 3: Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ, làm báo cáo trình UBND xã cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại trong trường hợp bị mất, tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy;

Bước 4: Trả kết quả ra bộ phận một cửa để trả tổ chức, cá nhân.

2. Thành phần và số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (theo mẫu);

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại  (nếu có);

b) Số bộ hồ sơ: (02  bộ).

3. Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

5. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã.

- Cán bộ trực tiếp thực hiện TTHC: Công thương- địa chính- nông nghiệp, hợp tác xã.

6. Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

7. Phí, lệ phí: Không.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

(Phụ lục 18, Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương)

9. Yêu cầu, điều kiện: Không.

10. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20//12/2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 7. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa xã;

Bước 2: Công chức một cửa tiếp nhận, viết phiếu hẹn rồi chuyển đến Cán bộ chuyên môn;

Bước 3: Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ, làm báo cáo trình UBND xã sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại;

Bước 4: Trả kết quả ra bộ phận một cửa để trả tổ chức, cá nhân.

2. Thành phần và số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung  Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (theo mẫu);

- Bản sao Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (đã được cấp);

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

b) Số bộ hồ sơ: (02  bộ).

3. Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ.

4. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

5. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã.

- Cán bộ trực tiếp thực hiện TTHC: Công thương- địa chính- nông nghiệp, hợp tác xã.

6. Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại đã sửa đổi, bổ sung.

7. Phí, lệ phí: Không.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

(Phụ lục 17, Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương)

9. Yêu cầu, điều kiện: Không.

10. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.