THỦ TỤC GIẢM, MIỄN THỜI HẠN CÒN LẠI TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH- GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

Cơ quan thực hiện: 
UBND Huyện
Lĩnh vực: 
Lao động thương binh và xã hội
Nội dung: 

THỦ TỤC GIẢM, MIỄN THỜI HẠN CÒN LẠI TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH- GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất khi có học viên thuộc diện được giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành Quyết định tại Trung tâm, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị và tổ chức họp Hội đồng xét giảm hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại Trung tâm (gọi tắt là Hội đồng xét giảm hoặc miễn). Căn cứ vào Nội quy, Quy chế của Trung tâm, kết quả nhận xét, đánh giá hàng tháng tại các tổ, đội và thành tích của từng học viên, Hội đồng xét giảm hoặc miễn xem xét, biểu quyết đối với từng trường hợp cụ thể và kết luận theo đa số. Trường hợp số phiếu biểu quyết bằng nhau thì ý kiến của Chủ tịch Hội đồng là ý kiến quyết định.

Bước 2: Trong thời hạn hai ngày, kể từ khi nhận được Biên bản họp của Hội đồng, Giám đốc Trung tâm làm công văn đề nghị, kèm theo danh sách các trường hợp được đề nghị và Biên bản họp Hội đồng, gửi Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm để thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận văn bản của Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải xem xét quyết định việc giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn việc chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp huyện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

a) Thành phần hồ sơ:

1- Văn bản đề nghị của Giám đốc Trung tâm;

2- Danh sách các trường hợp được đề nghị;

3- Biên bản họp của Hội đồng.

b) Số lượng hồ sơ: (01 bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện: 

a- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện

b- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - TB&XH

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức                                                                  

7. Kết quả: Quyết định hành chính 

8. Phí, lệ phí: Không

9. Mẫu đơn, tờ khai:Không

10. Yêu cầu, điều kiện:

Người đã chấp hành một phần hai thời hạn, có tiến bộ rõ rệt trong thời gian chấp hành quyết định hoặc lập công trong thời gian chấp hành tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thì được giảm hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại. Cụ thể:

Xét giảm thời hạn đối với người có tiến bộ rõ rệt trong thời gian chấp hành Quyết định tại Trung tâm. Thời gian giảm tối đa không quá 1/3 thời gian chấp hành Quyết định tại Trung tâm. Mỗi đối tượng được xét giảm không quá một lần trong thời gian chấp hành Quyết định tại Trung tâm;

Xét miễn chấp hành phần thời gian còn lại đối với người lập công hoặc người mắc bệnh hiểm nghèo.

Người mắc bệnh hiểm nghèo là người đang bị mắc một trong các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

(Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012 của Bộ LĐTB&XH, Bộ Công an )

 

11. Căn cứ pháp lý:  

-Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên, người tự nguyện vào cở sở chữa bệnh

-Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

-Thông tư Liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012 của Bộ LĐTB&XH, Bộ Công an về việc Quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.