THỦ TỤC GIẢM THỜI HẠN, TẠM ĐÌNH CHỈ HOẶC MIỄN CHẤP HÀNH THỜI GIAN QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI NƠI CƯ TRÚ

Cơ quan thực hiện: 
UBND Huyện
Lĩnh vực: 
Lao động thương binh và xã hội
Nội dung: 

THỦ TỤC GIẢM THỜI HẠN, TẠM ĐÌNH CHỈ HOẶC MIỄN CHẤP HÀNH THỜI GIAN QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI NƠI CƯ TRÚ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sau cai nghiện đã chấp hành được hai phần ba thời gian theo quyết định quản lý sau cai nghiện, nếu lập công hoặc có tiến bộ rõ rệt thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giảm một phần, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian còn lại.

Bước 2: Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện phải thẩm tra, làm văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 3: Trong thời hạn hai ngày, kể từ ngày nhận văn bản của Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải xem xét, quyết định việc giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn việc chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp huyện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1. Danh sách đối tượng được đề nghị;

2. Văn bản đề nghị của UBND cấp xã

b) Số lượng hồ sơ: (01 bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện: 

a- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện

b- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - TB&XH

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức                                                                   

7. Kết quả: Quyết định hành chính 

8. Phí, lệ phí: Không

9. Mẫu đơn, tờ khai:Không

10. Yêu cầu, điều kiện:

1.Người sau cai nghiện đã chấp hành được hai phần ba thời gian theo quyết định quản lý sau cai nghiện, nếu lập công hoặc có tiến bộ rõ rệt thì được xem xét giảm một phần hoặc miễn chấp hành thời gian còn lại.

2. Trường hợp người đang chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện bị ốm nặng, phụ nư thì được tạm đình chỉ chấp hành quyết định để điều trị; thời gian điều trị không được tính vào thời hạn chấp hành quyết định.

Đối với phụ nữ có thai thì được tạm đình chỉ thi hành quyết định cho đến khi con đủ ba mươi sáu tháng tuổi. Nếu trong thời gian tạm đình chỉ mà người đó có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận thì được miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

Đối với người mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên thì được

(Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ)

11. Căn cứ pháp lý:  

-Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000;

- Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều củaLuật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy.