THỦ TỤC PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP THUỘC DỰ ÁN DO UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

Cơ quan thực hiện: 
UBND Huyện
Lĩnh vực: 
Kế hoạch và đầu tư
Nội dung: 

THỦ TỤC PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP THUỘC DỰ ÁN DO UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Bên mời thầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện, thành phố

Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết biên lai thu phí và phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.

Bước 2: Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì yêu cầu chủ đầu tư lập lại (bằng văn bản), nếu hồ sơ đã đúng quy định thì thẩm định, phê duyệt và soạn thảo báo cáo, quyết định trình lãnh đạo ký phê duyệt

Bước 3: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần đại diện tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện, thành phố.

3.Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

1- Tờ trình xin phê duyệt hồ sơ mời thầu:

2- Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu .

3- Hồ sơ mời thầu xây lắp (theo mẫu).

4- Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư.

5- Điều ước quốc tế hoặc văn bản thoả thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA;

6- Dự toán được duyệt (nếu có).

7- Văn bản chứng minh nguồn vốn cho dự án;

8- Các văn bản pháp lý khác liên quan (nếu có);

b) Số lượng hồ sơ: 01bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND huyện, thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND huyện, thành phố.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt.

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Hồ sơ mời thầu xây lắp.

(Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06/1/2010 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư )

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005

- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12;

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng .

- Nghị định số 68/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/9/2012;

- Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06/1/2010 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

- Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 16/4/2010 của UBND tỉnh ban hành “Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng và thực hiện đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.