THỦ TỤC PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP QUY MÔ NHỎ THUỘC CÔNG TRÌNH DO UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

Cơ quan thực hiện: 
UBND Huyện
Lĩnh vực: 
Kế hoạch và đầu tư
Nội dung: 

THỦ TỤC PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP QUY MÔ NHỎ THUỘC CÔNG TRÌNH DO UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Bên mời thầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện, thành phố.

Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết biên lai thu phí và phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.

Bước 2: Hồ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy đình thì yêu cầu bên mời thầu lập lại (bằng văn bản), nếu hồ sơ đã đúng quy định thì soạn thảo báo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt trình lãnh đạo ký.

Bước 3: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần đại diện tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện, thành phố.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

1- Tờ trình xin phê duyệt hồ sơ mời thầu:

2- Hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ (theo mẫu).

3- Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư.

4- Điều ước quốc tế hoặc văn bản thoả thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA;

5- Dự toán được duyệt (nếu có).

6- Văn bản chứng minh nguồn vốn cho dự án;

7- Các văn bản pháp lý khác liên quan (nếu có);

8- Quyết định phê duyệt KHĐT .

b) Số lượng hồ sơ: 01bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ  hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính- Kế hoạch

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt.

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Hồ sơ mời thầu mời thầu xây lắp quy mô nhỏ

 (Thông tư 02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005

- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12;

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng .

- Thông tư 02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010 hướng dẫn chi tiết lập mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ.

- Nghị định số 68/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/9/2012;

- Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 16/4/2010 của UBND tỉnh ban hành “Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng và thực hiện đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”