THỦ TỤC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU CÔNG TRÌNH DO UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

Cơ quan thực hiện: 
UBND Huyện
Lĩnh vực: 
Kế hoạch và đầu tư
Nội dung: 

THỦ TỤC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU CÔNG TRÌNH DO UBND CẤP HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Bên mời thầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện, thành phố.

Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành phần của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết biên lai thu phí và phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.

Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy đình thì yêu cầu bên mời thầu lập lại (bằng văn bản), nếu hồ sơ đã đúng quy định thì soạn thảo báo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt trình lãnh đạo ký.

Bước 3: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần đại diện tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí theo quy định của nhà nước và nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- UBND các huyện, thành phố.

3.Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1- Tờ trình phê duyệt kết quả đấu thầu.

2- Bản chụp quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; điều ước hoặc thoả thuận quốc tế (nếu có); bản chụp Quyết định kế hoạch đấu thầu; bản sao hồ sơ mời thầu và bản chụp Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu;

3- Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp;

4- Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, biên bản mở thầu;

5- Các hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan;

6- Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp (theo mẫu);

7- Văn bản phê duyệt các nội dung của quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định;

8- Biên bản thương thảo hợp đồng đối với gói thầu quy mô nhỏ;

9- Ý kiến về kết quả lựa chọn nhà thầu của tổ chức tài trợ nước ngoài (nếu có);

10- Các tài liệu khác liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả thực hiện thủ thục hành chính: Quyết định phê duyệt.

8. Phí, lệ phí (nếu có):

Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 0,01% giá gói thầu (tối thiểu là 1.000.000 đồng, tối đa là 30.000.000 đồng)

(Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp)

(Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (đối với gói thầu dịch vụ tư vấn)

(Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

10. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 .

- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12;

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

- Nghị định số 68/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/9/2012;

- Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá và xây lắp.

- Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/6/2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu tư vấn.

- Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 16/4/2010 của UBND tỉnh ban hành “Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng và thực hiện đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.