admin's picture

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lục Nam tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

        Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong 3 năm qua BTV huyện ủy đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ và cơ quan đơn vị quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả những việc “làm theo”. Kết quả việc học tập và làm theo Bác sau 3 năm qua đã góp phần tích cực vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các cấp các ngành và các địa phương trong huyện cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

        Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 12 ngày 27/7/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 12/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 tới các đồng chí HUV, Bí thư chi, đảng uỷ cơ sở, lãnh đạo các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, phó ban tuyên giáo cơ sở. Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy và Bộ phận giúp việc BTV huyện ủy cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời, sát với tình hình địa phương và chủ đề của từng năm.

       Để việc thực hiện chỉ thị số 03 ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị đạt hiệu quả cao, ngày 17/10/2011 Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành Quyết định thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gồm 21 đồng chí, do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ làm Trưởng Bộ phận, 2 đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ làm Phó Trưởng Bộ phận, các đồng chí đại diện cho lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ, các ban xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội huyện và một số các ngành liên quan là thành viên. Bộ phận giúp việc đã Ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên để chỉ đạo, hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các chi, đảng ủy được theo dõi, phụ trách.

        Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số  03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong 3 năm qua các chi, Đảng bộ trong huyện đã duy trì nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên và bổ sung nội dung học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa của tổ chức Đảng, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. UBND huyện đã gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác với nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; Liên đoàn lao động huyện với các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"... gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Mặt trận Tổ quốc; Công an huyện phát động phong trào thi đua "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy", "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"...

        Thông qua những cách làm sáng tạo thực hiện mỗi chuyên đề của từng năm, trong 3 năm thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ chính trị, mỗi năm đã có hàng chục nghìn người đăng ký những việc làm theo Bác. Từ việc đăng ký học tập và làm theo bằng những việc làm cụ thể thiết thực, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp các ngành trong huyện đã được nâng lên rõ rệt; nêu gương về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; về thực hành dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Ý thức tổ chức kỷ luật; đoàn kết nội bộ và thực hiện nếp sống văn minh… để làm phương châm hành động và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

        Năm 2012, cùng với việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chọn bốn nội dung cần tập trung giải quyết đó là: “Kiện toàn cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và sắp xếp cán bộ, công chức nhằm nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính và hiệu quả công tác trong thực thi công vụ”; “Mở đợt sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm”; “Tập trung giải quyết, khắc phục sai sót thẻ bảo hiểm y tế; thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ cơ sở, công tác khen thưởng kháng chiến”; “Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng kéo dài và thực hiện các quyết định, kết luận đã có hiệu lực pháp lý”. Năm 2013, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 58 chỉ đạo việc đăng ký các nội dung học tập và làm theo Bác, theo đó số việc đăng ký làm theo của cá nhân và tập thể trong Đảng bộ huyện là 10.624 việc và đã có trên 5.000 cuốn sổ ghi nhật ký những việc làm theo Bác. Cũng trong năm 2013, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch số 02 về việc “Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục ổn định tư tưởng chính trị trong việc giải phóng mặt bằng để thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Lục Nam nhằm ngăn ngừa việc nảy sinh những bức xúc trở thành điểm nóng trong nhân dân”.

        Từ việc nhận thức đúng đắn, mỗi cán bộ đảng viên đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp trong huyện luôn nêu cao vai trò trách nhiệm gương mẫu đi đầu trong đời sống hàng ngày và trong lĩnh vực công tác. Qua đó tác phong, lề lối làm việc, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở đã có bước chuyển biến tích cực, hoạt động của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã hướng về thôn bản, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh tại cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Từ việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

        Có những cán bộ, đảng viên dù chưa một lần được gặp Bác Hồ nhưng thông qua những lời kể của đồng đội, những thước phim tài liệu và qua sách báo, Họ đã học được rất nhiều đều về tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác, để từ đó ý thức trách nhiệm với mình hơn và tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện bản thân qua những việc làm cụ thể, thiết thực gương mẫu rèn luyện đạo đức, phong cách, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

        Việc “làm theo Bác” đã và đang tạo sức lan tỏa ở tất cả các cấp, các ngành và các điwạ phương đơn vị trong huyện. Những việc làm theo Bác của các tập thể, cá nhân đã tạo động lực cho cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi tích cực xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ vững mạnh. Thông qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu như: 6 thôn thuộc xã Đông Hưng đã tự nguyện hiến đất làm đường giao thông, điển hình có gia đình ông Trịnh Xuân Phan ở thôn Đồng Phúc tự nguyện hiến 880m2 đất rừng sản xuất để làm đường liên xã; Mô hình nuôi lợn đất tiết kiện của hội viên Hội Phụ nữ các xã, thị trấn để hỗ trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo; Gương ông Lưu Văn Thư ở thôn Bến xã Khám Lạng, tuổi cao nhưng ông đã giành trọn lương hưu của mình tặng quà cho học sinh nghèo học giỏi và hoạt động khuyến học trong dòng họ và ở địa phương; Mô hình thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở xã Phương Sơn, Khám Lạng, Lan Mẫu...; Gương ông Tống Văn Binh, trưởng thôn Đèo Quạt xã Lục Sơn với việc vận động bà con đóng góp xây dựng sân chơi cho trẻ em trong thôn; ông Nguyễn Thế Đức, đảng viên cao tuổi tại Thị trấn Đồi Ngô – gương mẫu tận tụy công việc, đóng góp lớn trong tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hàng ngày trong chúng ta còn có hàng nghìn hàng vạn việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác mà ta không thể kể hết...

        Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, Ban thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu các chi Đảng bộ, các ngành đoàn thể và cơ quan đơn vị quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên và toàn dân chuyên đề năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”;  Thực hiện nghiêm Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định 55 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy “Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức” theo phương châm “chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả”, đồng thời lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém, hạn chế, xây dựng kế hoạch khắc phục.  Đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, cán bộ đảng viên; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện và nhân rộng các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

       "Học tập" và "làm theo" Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong huyện nhận thức sâu sắc hơn về những việc làm của mình. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện Lục Nam sẽ luôn đoàn kết khắc phục mọi khó khăn vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững Quốc phòng -  an ninh, xây dựng quê hương Lục Nam ngày càng giàu đẹp văn minh, xứng đáng với truyền thống của quê hương anh hùng./.

 

                                                                     TỐNG THẮNG