admin's picture

XÃ BẮC LŨNG CHUẨN BỊ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP VÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2017

      Năm 2017 xã Bắc Lũng kỷ niệm 60 năm thành lập xã (1957-2017), cũng là năm xã đăng ký về đích nông thôn mới. Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đã huy động được 27.775,4 triệu đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới, trong đó: Ngân sách Trung ương 2.949 triệu đồng, chiếm  10,62 %; ngân sách tỉnh  2.970 triệu đồng, chiếm 10,69%; ngân sách huyện 3.959,7 triệu đồng, chiếm 14,26%; ngân sách xã 5.323,8 triệu đồng, chiếm 19,17%; doanh nghiệp 5.500 triệu đồng, chiếm 19,80%; nhân dân đóng góp 7.072,9 triệu đồng, chiếm 25,46%. Ngoài ra người dân trên địa bàn xã còn tích cực tham gia đóng góp hàng trăm ngày công lao động, hàng nghìn m2 đất các loại để xây dựng các công trình.

   

        

     Về Bắc Lũng hôm  nay chúng ta thấy bộ mặt nông thôn của xã có nhiều thay đổi (100% đường xã, trên 90% đường trục thôn, ngõ xóm, trên 60% km kênh mương được cứng hóa, 100% số thôn có nhà văn hóa thôn, …), đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, nâng cao; năm 2017 thu nhập bình quân đầu người đạt 29,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 8,38%.

          Với những kết quả đã đạt được, ngày 08/12/2017 xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Hiện nay xã đang tích cực chuẩn bị để tổ chức buổi lễ kỷ niêm 60 thành lập xã và công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới ngày 26/12/2017.

 

                                                      (Lê Dương, Phòng NN&PTNT Lục Nam)