Chuong trinh thoi su truyen thanh ngay 10/11/2017

CT truyền thanh: