Chương trình công tác của HĐND huyện tháng 04 năm 2017