Chương trình công tác tháng của HĐND huyện tháng 10 năm 2016