Chương trình công tác của HĐND huyện tháng 07 năm 2016