admin's picture

GM họp ngày 29/4 họp kiểm điểm tiến độ, những tồn tại, hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bầu cử