admin's picture

Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1.          MỤC ĐÍCH

2.          PHẠM VI

3.          TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4.          ĐỊNH NGHĨA

5.          THỦ TỤC

6.          BIỂU MẪU

7.          HỒ SƠ CẦN LƯU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trách nhiệm

Dự thảo

Xem xét

Phê duyệt

Họ tên

Nguyễn Trọng Tân

Nguyễn Văn Quang

 

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ

Chuyên viên

Trưởng phòng

 

 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Trang

Nội dung sửa đổi

Ngày

Phê duyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này được thiết lập nhằm tập hợp các tín đồ tôn giáo để phục vụ lễ nghi tôn giáo theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

2. PHẠM VI

Quy trình này được áp dụng ở lĩnh vực tôn giáo. Các tổ chức, cá nhân muốn tham gia hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện phải tuân theo quy trình này.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- TCVN ISO 9001:2008;

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/06/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ Về việc Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

Hội đoàn tôn giáo là hình thức tập hợp tín đồ do tổ chức tôn giáo lập ra nhằm phục vụ hoạt động tôn giáo.

5. THỦ TỤC

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính: không

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

1. Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo đăng ký, tên hội đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn.

2. Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn.

3. Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn, trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, cơ cấu tổ chức và quản lý.

x

 

x

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5.4

Thời gian xử lý: 12 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận một cửa huyện

5.6

Lệ phí: Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu

B1

Công chức đầu mối của phòng Nội vụ nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa huyện rồi chuyển lãnh đạo phòng phân công cho chuyên viên phụ trách lĩnh vực giải quyết

Lãnh đạo, Chuyên viên phòng Nội vụ

1 ngày

BM NV 01-01 Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B2

- Thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm, báo cáo lãnh đạo phòng sau đó thông báo cho bộ phận một cửa huyện để thông báo tới công dân trong vòng 2 ngày kể từ nhận hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tham mưu văn bản trình lãnh đạo phòng xem xét.

 

Lãnh đạo, chuyên viên phòng Nội vụ

 

 

Chuyên viên phòng Nội vụ

- 2 ngày

 

 

 

 

- 5,5 ngày

BM NV 01-02- Phiếu bổ sung hồ sơ

 

 

 

 

B3

Lãnh đạo phòng phê duyệt rồi chuyển lãnh đạo UBND huyện.

Lãnh đạo phòng

2 ngày

 

B4

Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt

Lãnh đạo UBND

2,5 ngày

 

B5

Lấy số, đóng dấu rồi chuyển ra bộ phận một cửa để trả tổ chức, công dân.

Chuyên viên phòng Nội vụ

1 ngày

 

5.8

Cơ sở pháp lý:

 

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/06/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ Về việc Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

6. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1

BM NV 01-01

Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2

BM NV 01-02

Phiếu bổ sung hồ sơ

7. HỒ SƠ  LƯU

TT

Hồ sơ lưu

 

1. Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo đăng ký, tên hội đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn.

2. Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn.

3. Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn, trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, cơ cấu tổ chức và quản lý.

Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu là 03 năm. Sau ba năm chuyển  hồ sơ sang bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.