Thông tin cán bộ

|
Lượt xem:

 I Thường trực Huyện ủy

     1. Thân Văn Dàn

     Chức vụ:  Bí thư huyện ủy Lục Nam

     Đơn vị công tác: Huyện ủy Lục Nam

     Số điện thoại: Cơ quan 02403.884.204        Di động:  0913.322.802

     2. Lê Minh Hoàng

     Chức vụ: Phó Bí thư huyện ủy Lục Nam

     Đơn vị công tác: Huyện ủy Lục Nam

     Số điện thoại: Cơ quan 02403.884.265        Di động : 0915.916.628

  II Thường trực UBND huyện

     1. Hà Quốc Hợp

     Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Lục Nam

     Đơn vị công tác: UBND huyện Lục Nam

     Số điện thoại: Cơ quan 02403.517.547        Di động: 0912.720.698

     Địa chỉ hòm thư: hophq_lucnam@bacgiang.gov.vn

     2. Nguyễn Đức Toàn

     Chức vụ: PCT. Thường trực huyện Lục Nam

     Đơn vị công tác: UBND huyện Lục Nam

     Số điện thoại: Cơ quan 02403.517.525        Di động: 0984.920.501

     Địa chỉ hòm thư: toannd_lucnam@bacgiang.gov.vn

    3. Đặng Văn Nhàn

     Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Nam

     Đơn vị công tác: UBND huyện Lục Nam

     Số điện thoại: Cơ quan 02406.511.888      Di động: 0912.436.735

     Địa chỉ hòm thư: nhandv_lucnam@bacgiang.gov.vn

    4. Giáp Văn Ơn

     Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Nam

     Đơn vị công tác: UBND huyện Lục Nam

     Số điện thoại: Cơ quan 02403.517.529      Di động: 0986.966.252

     Địa chỉ hòm thư: ongv_lucnam@bacgiang.gov.vn

  III Thường trực HĐND huyện

    1. Trương Công Sìn

    Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện Lục Nam

    Đơn vị công tác: HĐND huyệnLục Nam

    Số điện thoại: Cơ quan 02403.685.424        Di động: 0912.719.485

    Địa chỉ hòm thư: sintc_lucnam@bacgiang.gov.vn

    2. Nguyễn Văn Khải

    Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện Lục Nam

    Đơn vị công tác: HĐND huyện Lục Nam

    Số điện thoại: Cơ quan         Di động: 0912.330.052

    Địa chỉ hòm thư: khainv_lucnam@bacgiang.gov.vn 

  Văn phòng HĐND và UBND huyện Lục Nam

    1. Nguyễn Tiến Dũng

    Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Lục Nam

    Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND huyện Lục Nam

    Số điện thoại: Cơ quan 02406.512.888       Di động: 0988.160.082

    Địa chỉ hòm thư: dungnt_lucnam@bacgiang.gov.vn

   2. Nguyễn Trường Sinh

    Chức vụ: Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Lục Nam

    Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND huyện Lục Nam

    Số điện thoại: Cơ quan                                 Di động: 0977.235.668

    Địa chỉ hòm thư: sinhnt_lucnam@bacgiang.gov.vn

    3. Vũ Thị Hoài Nam

    Chức vụ: Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Lục Nam

    Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND huyện Lục Nam

    Số điện thoại: Cơ quan  02406.513.888             Di động: 0919.006.626

    Địa chỉ hòm thư: namvth_lucnam@bacgiang.gov.vn

   4. Phùng Văn Vĩnh

    Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Lục Nam

    Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND huyện Lục Nam

    Số điện thoại: Cơ quan    02403.507.226            Di động: 0966.095.262

    Địa chỉ hòm thư: vinhpv_lucnam@bacgiang.gov.vn

    5. Lương Thế Toán

    Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Lục Nam

    Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND huyện Lục Nam

    Số điện thoại: Di động 0974.989.362

    Địa chỉ hòm thư: toanlt_lucnam@bacgiang.gov.vn

    6. Nguyễn Thị Dung

    Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Lục Nam

    Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND huyện Lục Nam

    Số điện thoại: Di động 0979.822.684

    Địa chỉ hòm thư: dungnt_lucnam@bacgiang.gov.vn

   7. Nguyễn Thanh Chiến

    Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Lục Nam

    Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND huyện Lục Nam

    Số điện thoại: Di động 0984.203.058

    Địa chỉ hòm thư: chiennt_lucnam@bacgiang.gov.vn

   8. Địa chỉ hòm thư các cơ quan:

    

   Ban quản lý dự án XD: banqldaxd_lucnam@bacgiang.gov.vn

   Phòng dân tộc: phongdantoc_lucnam@bacgiang.gov.vn

   Đội QLTTGTXD&MT: doiqlttgtxdmt_lucnam@bacgiang.gov.vn

   Trung tâm y tế: ttytduphong_lucnam@bacgiang.gov.vn

   Trung tâm DS: ttdslucnam_ccds@bacgiang.gov.vn

   Ban QL khu DLSTSM: kdlsuoimo_lucnam@bacgiang.gov.vn

   Phòng GDĐT: phonggiaoduc_lucnam@bacgiang.gov.vn

   Phòng KTHT: phongktht_lucnam@bacgiang.gov.vn

   Phòng LĐTB&XH: phonglaodong_lucnam@bacgiang.gov.vn

   Phòng NNPTNT: phongnongnghiep_lucnam@bacgiang.gov.vn

   Phòng nội vụ: phongnoivu_lucnam@bacgiang.gov.vn

   Phòng tài chính: phongtc_lucnam@bacgiang.gov.vn

   Thanh tra huyện: phongthanhtra_lucnam@bacgiang.gov.vn

   Phòng TNMT: phongtnmt_lucnam@bacgiang.gov.vn

   Phòng tư pháp: phongtuphap_lucnam@bacgiang.gov.vn

   Phòng văn hóa TT: phongvanhoa_lucnam@bacgiang.gov.vn

   Phòng y tế: phongyte_lucnam@bacgiang.gov.vn

   Trung tâm phát triển QĐ: ttptquydat_lucnam@bacgiang.gov.vn

   Trung tâm VH-TT: trungtamvanhoa_lucnam@bacgiang.gov.vn

   Trạm khuyến nông: tramkhuyennong_lucnam@bacgiang.gov.vn

   Đài TT-TH: daithth_lucnam@bacgiang.gov.vn

 


TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH

Thống kê Thống kê

Đang truy cập: 905
Tổng số trong ngày: 11,519
Tổng số trong tuần: 15,108
Tổng số trong tháng: 34,616
Tổng số trong năm: 52,937
Tổng số truy cập: 62,346