UBND huyện quan tâm chỉ đạo phát triển nông nghiệp hàng hóa có chất lượng và sức cạnh tranh

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết

 

Là địa phương có nền kinh tế phần lớn dựa vào sản xuất nông nghiệp, nên để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, mấy năm gần đây, UBND huyện đã quan tâm tới việc phát triển nông nghiệp hàng hóa có chất lượng và sức cạnh tranh tăng giá trị sản phẩm và phát triển thương hiệu. Với những biện pháp thiết thực, hoạt động này bước đầu đã thu được kết quả tích cực.

Cụ thể, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 27, ngày 8/12/2015 của BCH đảng bộ huyện về phát triển nông nghiệp hàng hóa có chất lượng và sức cạnh tranh: Với những hoạt động cụ thể từ: Công tác tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền; Công tác chỉ đạo xây dựng, ban hành văn bản và triển khai thực hiện các quy hoạch, cơ chế, chính sách, đề án, kế hoạch…được thực hiện chu đáo, theo đúng quy định. Bởi vậy, toàn huyện đã xây dựng được 32 cánh đồng mẫu, đạt 106,6% kế hoạch tỉnh giao, tổng kinh phí đã được hỗ trợ là gần 1 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng 18 mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn 15 xã, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 3 tỷ đồng; Hỗ trợ xây dựng 3 nhà màng, nhà lưới sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô 9.160 m2, với kinh phí là 600 triệu đồng; Hỗ trợ xây dựng 28 mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn 10 xã với tổng kinh phí hỗ trợ là trên 4,6 tỷ đồng.

Đối với hoạt động xây dựng, phát triển nâng cao chất lượng, hiệu quả một số loại sản phẩm nông nghiệp hàng hóa cũng được trú trọng. Theo đó, đối với cây vải thiều đã thực hiện được 700 ha áp dụng theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên tổng số gần 6000 ha vải thiều hiện có của huyện. Đối với diện tích Na dai sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cũng được 700 ha, bằng 155,56% KH đến năm 2020 với sản lượng mấy năm gần đây đạt 6.000 tấn/năm. Đối với việc sản xuất Dứa theo tiêu chuẩn VietGAP đã thực hiện đạt 155ha, bằng 86,11% kế hoạch đến năm 2020. Trong đó có 15 ha của HTX Dứa Lục Nam được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Về sản xuất lúa, toàn huyện cũng đã thực hiện đạt gần 4100 ha lúa chất lượng. Ngoài ra UBND huyện còn quan tâm phát triển, nâng cao chất lượng rau hàng hóa và cây lạc, cũng như nâng cao chất lượng ngành chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học..

Qua thực tế cho thấy, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân địa phương, từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững. Đó cũng là động lực to lớn để tiếp tục khuyến khích nhân dân tham gia vào phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa và sức cạnh tranh; tăng giá trị sản phẩm và phát triển thương hiệu trong thời gian tới nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng, mang tính cạnh tranh cao trên thị trường.

                          

                                                                  Mô hình trồng rau an toàn tại thôn Gai- TT Đồi Ngô

Cũng từ kết quả đạt được, hiện nay, Huyện ủy- UBND huyện đã và đang chỉ đạo các địa phương thực hiện nhiều giải pháp cụ thể. Trọng tâm là: Các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến về phát triển nông nghiệp hàng hóa có chất lượng và sức cạnh tranh; tăng giá trị sản phẩm và phát triển thương hiệu tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp hàng hóa; xây dựng chương trình, kế hoạch và nội dung phổ biến, tuyên truyền cụ thể phù hợp với từng nhóm đối tượng, đa dạng hóa hình thức tổ chức thực hiện, đảm bảo 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, cơ quan chuyên môn nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của mình và nắm chắc các chủ trương, chính sách pháp luật về phát triển nông nghiệp. Cần cụ thể hóa Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27, của BCH đảng bộ huyện sát với tình hình của địa phương.... Bố trí các nguồn lực để tập trung triển khai thực hiện; Tiếp tục chỉ đạo khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn như: Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế nông nghiệp; Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa có chất lượng và sức cạnh tranh; tăng giá trị sản phẩm và phát triển thương hiệu; phát triển các nhãn hiệu hàng hóa tập thể đã xây dựng và được đăng ký bảo hộ; chú trọng phát triển xây dựng thêm nhãn hiệu hàng hóa tập thể cho những sản phẩm chủ lực là thế mạnh của huyện.

Với những giải pháp thiết thực và sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, tin rằng việc phát triển nông nghiệp hàng hóa có chất lượng và sức cạnh tranh tăng giá trị sản phẩm và phát triển thương hiệu của huyện trong thời gian tới sẽ đạt kết quả tích cực. Qua đó, nhằm tạo ra sản phẩm nông sản có tính cạnh tranh cao để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế cho người nông dân và nhằm thực hiện có hiệu quả công tác XĐGN ở địa phương./.

                                                                                                             Hạnh Nguyên

 

 


TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH

Thống kê Thống kê

Đang truy cập: 784
Tổng số trong ngày: 11,438
Tổng số trong tuần: 15,027
Tổng số trong tháng: 34,535
Tổng số trong năm: 52,856
Tổng số truy cập: 62,265