BTV huyện ủy thực hiện tốt công tác lãnh đạo trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế.

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Đọc bài viết

Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bên cạnh những thuận lợi còn gặp nhiều khó khăn song dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Huyện ủy công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định.

Năm qua, Huyện ủy xác định công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Bởi vậy, năm 2018 Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo tổ chức tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 6, 7, 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ, Đảng ủy cơ sở, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được tập trung chỉ đạo thông qua việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 23 ngày 19/7/2016 của Ban thường vụ Huyện ủy; sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 74 ngày 10/5/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; chỉ đạo tăng cường công tác kết nạp đảng viên, chú trọng tạo nguồn đối với thôn, bản, tổ dân phố có ít đảng viên và chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên. Kết quả, toàn đảng bộ huyện đã kết nạp 222 đảng viên mới, đạt 116,8% kế hoạch tỉnh giao. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường. Trong năm, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở kiểm tra 103 tổ chức đảng và 702 đảng viên, hoàn thành 100% chỉ tiêu; việc kiểm tra, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, thực chất, bám sát hướng dẫn của cấp trên. Qua đánh giá có 11/61 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 37/61 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 87%.

Lĩnh vực kinh tế - xã hội có bước phát triển khá: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,54%, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng trong ngành công nghiệp- xây dựng và thương mại dịch vụ; 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch; chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng được nâng cao, tình hình an ninh chính trị- trât tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Một số đảng uỷ, chi bộ cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền, cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của cấp trên còn chậm, chất lượng chưa cao, công tác quản lý tổ chức đảng trực thuộc và quản lý đảng viên chưa chặt chẽ; Việc tham mưu lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số Đảng ủy chuyển biến còn chậm, sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ còn chưa nề nếp, một số xã có chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên….

Nhận thức rõ năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016 -2020. Trên cơ sở kết quả đạt được, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, khắc phục hạn chế, thiếu sót. Ban chấp hành Đảng bộ huyện và cấp ủy các cấp đã xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, tiếp tục nâng cao chất lượng việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, lãnh đạo gắn với kiểm điểm, đôn đốc để thực hiện hoàn thành và hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra; Nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ, đảng viên, thường xuyên tự phê bình và phê bình trong Đảng; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Đẩy mạnh thực hiện công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, nâng cao tỷ lệ trưởng, phó thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06 ngày 31/3/2016 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; Đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực; Chỉ đạo phát triển KT –XH toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tích cực thu hút nguồn lực, thu hút đầu tư vào địa bàn huyện, khai thức tốt các lợi thế của địa phương; Tăng cường đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh trong vùng dân tộc, tôn giáo.

Với những gì đã đang và sẽ làm đã góp phần thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh./.

 

                                                                                                                Nguyễn Hào


TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH TIỆN ÍCH TRUY CẬP NHANH

Thống kê Thống kê

Đang truy cập: 803
Tổng số trong ngày: 11,444
Tổng số trong tuần: 15,033
Tổng số trong tháng: 34,541
Tổng số trong năm: 52,862
Tổng số truy cập: 62,271