admin's picture

QĐ vv công bố văn bản quy phạm pháp luật do HĐND - UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và hết hiệu lực thi hành một phần văn bản.