admin's picture

Phòng tư pháp huyện phối hợp với xã Bảo Đài tổ chức hội nghị

        Ngày 5/11, tại hội trường UBND xã Bảo Đài, Phòng tư pháp huyện phối hợp với UBND xã tổ chức hội nghị hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11.


       Tại hội nghị này, trên 50 đại biểu các ban ngành đoàn thể của xã Bảo Đài, cán bộ, hội viên phụ nữ, nông dân ở 11 thôn, xóm trong xã đã được ông Lê Công Nhận - Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng tư pháp huyện nêu lê ý nghĩa, mục đích của ngày pháp luật Việt Nam. Theo đề xuất của Chính phủ, ngày 9/11- Ngày ban hành Hiến pháp năm 1946 được xác định là Ngày pháp luật Việt Nam; đã được chính thức luật hóa trong Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012. Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định: “ Ngày 09/11 hằng năm là Ngày pháp luật Việt Nam. Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”. Năm 2013 là năm đầu tiên nước ta tổ chức Ngày Pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật với quy mô rộng lớn, thống nhất trong phạm vi cả nước. Đồng thời, đây cũng là năm ghi nhận một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi) của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.


     Sau khi nêu lên ý nghĩa, mục đích của ngày pháp luật Việt Nam, lãnh đạo Phòng tư pháp huyện đã báo cáo sơ bộ về những kết quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của huyện trong những năm qua; Những câu chuyện pháp luật gây bức xúc dư luận trong thời gian gần đây để các đại biểu thấy rõ hơn về vai trò việc tuyên truyền pháp luật đến với nhân dân. Đồng thời đề nghị xã Bảo Đài chỉ đạo các ngành đoàn thể phối hợp thực hiện có hiệu quả chủ đề ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 là "Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. /.


 


                                                                           TỐNG THẮNG