Chương trình công tác của HĐND huyện tháng 10 năm 2018