Chương trình công tác của HĐND huyện tháng 8 năm 2018