Chương trình công tác của HĐND huyện tháng 6 năm 2018