admin's picture

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 12

                              

                                                         Ông Hà Quốc Hợp- CT UBND huyện chủ trì phiên họp

Ngày 14/12, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12. CT UBND huyện -Hà Quốc Hợp chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có ông Trương Công Sìn – PCT TT HĐND huyện.

Tại phiên họp lần này các đại biểu đã tập trung đi sâu phân tích, đánh giá báo cáo tình hình KT – XH và sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong tháng 12, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 1/2018; báo cáo kết quả thực hiện một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Theo đó, trong tháng 12, UBND huyện đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực. Về sản xuất nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo đạo nhân dân sản xuất vụ Đông, đến nay toàn huyện đã gieo trồng được 4.075/3.790ha, đạt 107,5%KH; tập trung phòng chống dịch bệnh và rét cho cây trồng, đàn vật nuôi, tăng cường quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn; tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng cánh đồng mẫu lớn, dồn điền đổi thửa; triển khai xây dựng đường bê tông theo Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh. Công tác ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường; tập trung chỉ đạo các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; đồng thời hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán các công trình XDCB theo quy định; Công tác tài nguyên môi trường được quan tâm chỉ đạo, trong tháng đã cấp GCN QSD đất lần đầu cho 443 hộ gia đình, cá nhân; Về sản xuất công nghiệp, TTCN, thương mại, dịch vụ; công tác giáo dục, lĩnh vực y tế; công tác đảm bảo an ninh trật tự được thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra. Công tác giải quyết đơn thư, KNTC được tăng cường chỉ đạo. Về xây dựng chính quyền và cải cách hành chính, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan thuộc UBND huyện và các xã, TT thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở.

Cũng tại phiên họp này, UBND huyện đã thông qua báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Kế hoạch số 44 ngày 28/11/2016 của BTV HU về thực hiện Nghị quyết số 138 ngày 01/9/2016 của BTV TU về đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020; Báo cáo kết quả nhiệm vụ trọng tâm đăng ký thực hiện của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và nhiệm vụ trọng tâm của Chủ tịch UBND huyện giao theo Quyết định số 237 ngày 17/02/2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; quyết định về việc ban hành Chương trình, nội dung các phiên họp UBND huyện năm 2018./.

                                                                                                                             Nguyễn Hào