admin's picture

vv phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới thị trấn đồi ngô theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tt Đồi Ngô, huyện LN tỉnh BG đến năm 2030