admin's picture

vv phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500khu vực hồ Thanh Niên, tt Đồi Ngô