admin's picture

vv phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới và khu vực Đền Thần Nông, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam