Chương trình phát thanh 8/10/2017 -2

CT truyền thanh: