Chương trình công tác của UBND huyện tháng 9 năm 2017