Chương trình công tác của HĐND huyện tháng 9 năm 2017