admin's picture

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Lục Nam khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

 

Ngày 28/8, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Lục Nam đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 lớp 2 năm 2017.

Theo đó, lớp 2 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 của huyện năm nay huy động 107 học viên là đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 không thuộc đối tượng 1,2,3. Trong thời gian từ ngày 28-31/8, các học viên sẽ trang bị 7 chuyên đề cho học viên là: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới và nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật an ninh quốc gia, luật nghĩa vụ quân sự, Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật DQTV, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên

Qua đó, nhằm bồi dưỡng quan điểm của Đảng, Nhà nước về chiến lược Quốc phòng và An ninh trong thời kỳ mới, kết hợp kinh tế, đối ngoại gắn với QPAN; quán triệt những nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ Quốc phòng và an ninh trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế và và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; yêu cầu mới về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; làm cơ sở vận dụng vào thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh./.

                                                       Hạnh Nguyên