Chương trình công tác của UBND huyện tháng 8 năm 2017