admin's picture

KH thực hiện quản lý công tác thi hành PL về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện LN năm 2017