admin's picture

Lục Nam 1.215 hộ được hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề, hiện vật khai thác nước sạch sinh hoạt

        Thực hiện quyết định số 755 ngày 20/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ là người dân tộc thiểu số ở các xã, thôn, bản thuộc diện đặc biệt thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Trong 9 tháng qua, từ nguồn vốn chương trình 135 của Chính phủ, huyện Lục Nam đã triển khai hỗ trợ 942 hộ đồ dùng bằng hiện vật (trị giá 1,3 triệu/hộ) để khai thác và sử dụng nguồn nước sạch; Bên cạnh đó, huyện cũng đã hoàn thành việc thẩm định phê duyệt 18 hộ được hỗ trợ đất sản xuất; 225 hộ được hỗ trợ để chuyển đổi nghề. Đây là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã, thôn bản: Lục Sơn, Bình Sơn, Trường Sơn, Đông Phú, Vô Tranh, Nghĩa Phương và Bảo Sơn. Đây là chính sách thiết thực của Đảng, Nhà nước đáp ứng nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số nghèo ở các xã, thôn bản thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Lục Nam. Sau khi được hỗ trợ về hiện vật phục để khai thác sử dụng nước sạch, các hộ dân đã đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch của gia đình cung cấp nguồn nước đảm bảo hợp vệ sinh; Đối với các hộ được hỗ trợ đất sản xuất, người dân sẽ đầu tư các loại cây trồng phù hợp phát triển sản xuất nông nghiệp, cây ăn quả; các hỗ được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp sẽ có kế hoạch lựa chọn được nghề phù hợp với điều kiện địa phương, tạo ra sản phẩm phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân tại địa phương mình ./.

 

                                                                              TỐNG THẮNG