admin's picture

Huyện ủy triển khai kế hoạch tuyên truyền NQ đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, huyện lần thứ XXI

     Nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, từ đó cổ vũ động viên các cấp ủy và cán bộ, đảng viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện hướng dẫn số 02 ngày 30/10/2015 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy về việc tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và huyện lần thứ XXI. Ngày 10/11/2015, Huyện ủy đã triển khai kế hoạch tới các Chi, Đảng bộ cơ sở trong huyện.

     

    Theo kế hoạch, Nội dung sẽ tập trung tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và NQ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI; Tuyên truyền nội dung cơ bản của chủ đề và phương châm của Đại hội; Những kết quả, thành tựu đạt được, những hạn chế trong nhiệm kỳ 2010 – 2015; Những dự báo bối cảnh trong nước và Quốc tế; tình hình trong tỉnh; Những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện thắng lợi NQ đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020; Tuyên truyền kết quả việc thực hiện nghị quyết Đại hội ở cơ sở. Về thời giai tuyên truyền được Huyện ủy chỉ đạo thực hiện làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu từ nay đến ngày 30/12/2015, hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa đài, hội nghị, tuyên truyền trực quan và tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ; giai đoạn 2 từ đầu năm 2016 đến hết nhiệm kỳ, tập trung tuyên truyền chủ yếu về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội.

     Để việc tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và NQ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đạt hiệu quả cao, Huyện ủy đã yêu cầu các Chi, Đảng bộ cơ sở cần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền; Đối với các cơ quan chuyên môn, cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, chuẩn bị tại liệu và các điều kiện phục vụ công tác tuyên truyền. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần chú ý, nhân rộng những gương điển hình, cách làm hay, mô hình sáng tạo trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng ở cơ sở ./.

                                                                                                      BBT