admin's picture

Giá trị sản xuất bình quân đất NN đạt khoảng 78 triệu đồng/ha

     Hiện toàn huyện có 27.508 ha đất nông nghiệp, theo đánh giá của UBND huyện, tính đến tháng 11 năm 2015 giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp của huyện đạt khoảng 78 triệu đồng/ha/năm, tăng gần 2 triệu đồng/ha/năm so với năm 2014.

     

     Có được kết quả trên, là trong thời gian qua ngoài việc xây dựng các cơ chế hỗ trợ, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các cơ quan chuyên môn của huyện tích cực khuyến khích, hướng dẫn nông dân dồn điền đổi thửa, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây, con giống mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các công thức luân canh, cánh đồng cho thu nhập cao, xây dựng thành công các cánh đồng mẫu. Bên cạnh đó, tích cực chuyển đổi những diện tích đất vùng trũng cấy lúa 1 vụ không ăn chắc sang nuôi trồng thủy sản và chuyển đổi những chân đất vàn cao khó khăn về nguồn nước sang trồng cây ăn quả. Đặc biệt là tiếp tục khuyến khích nông dân đẩy mạnh mở rộng diện tích gieo cấy lúa lai, lúa thuần chất lượng. Đi cùng với đó, UBND huyện đã giao cho Phòng NN và các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nông dân mở rộng diện tích cấy lúa lai ở cả hai vụ, nên đã góp phần tích cực vào nâng cao giá trị sản xuất đất nông nghiệp của huyện. Các xã có giá trị sản xuất bình quân đất nông nghiệp đạt cao là: Chu Điện, Bảo Đài, Bảo Sơn, Thanh Lâm, Tam Dị, Đông Phú, Khám Lạng và thị trấn Đồi Ngô ./.

                                                                        THÀNH TRUNG