Tin nổi bật

An ninh quốc phòng

Huyện Lục Nam diễn tập chiến đấu trị an năm 2014

        Nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của quân và dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố thế trận...

Thư viện ảnh